Service

Peter Junk

Gewerkschaftssekretär Ansprechpartner im Bildungsreferat

Peter Junk

0451 / 81 00 - 811 peter.junk@verdi.de
Peter Junk ver.di Peter Junk  – Gewerkschaftssekretär | Ansprechpartner im Bildungsreferat